Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Gemensamhetsanläggningar

ROTEBRO GA:1 är gemensamt för radhusen.
ROTEBRO GA:2 är gemensamma för både radhusen och Hagen.

I själva fastigheten Hagen ingår alla gemensamhetsanläggningar dvs stora garagebyggnaden, parkeringsytorna och det vi benämner allmänning dvs vägar och grönytor inom området mm.

ROTEBRO GA:1

Gemensamhetsanläggningen består av:

 1. 1) Kulvertar och ledningar för värme och tappvarmvatten samt under- central för fjärrvärme med tillbehör.
  Ledningar för källvatten.
  Ledningar för spillvatten.
  Anläggningen omfattar ledningar och tillbehör som enbart betjänar radhusen fram till och med anslutningspunkt i deltagande fastigheter.
 2. Hängrännor, stuprör och ledningar för dränering som enbart hör till radhusen.
 3. Yttre takbeklädnad på radhusens yttertak i form av taktegel/läkt, masonit, nockplast eller motsvarande.
 4. Utrymme för källsortering av hushållsavfall för radhusen.
 5. Ledningar och installationer för kabel-TV och annan dataöverföring samt uttag i anslutna fastigheter, i de delar som enbart betjänar radhusen.
  För anläggningen upplåtes erforderligt utrymme dels inom Brf Hagens lokaler, dels inom radhusen. Undercentralen finns i Brf Hagens lokaler.

Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas mellan radhusen med lika andelstal (1/120 var).

Avgiften för denna anläggning liksom för anläggning GA:2 betalas månadsvis i förskott till Ridhästens konto, SHB bankgiro 669-6744, inbetalningskort kommer från Ridhästens ekonomiska förvaltare
Harmonicentrum varje kvartal. Antingen via post (a 50.- per tillfälle) alternativt anmäl till autogiro eller anmäl din epostadress till Harmonicentrum. ridhasten@harmonicentrum.se.

Avgiftens storlek fastställs vid Samfällighetens årsstämma efter det förslag till budget, som styrelsen tagit fram för verksamhetsåret.

ROTEBRO GA:2

Gemensamhetsanläggningen består av:

 1. Gångvägar/genomgångar under portaler i flerfamiljshusen, lekplatser, grönytor och planteringar inom Ridhästen 121.
 2. Ledningar för källvatten och dagvatten med tillbehör, som inte berör enbart flerfamiljshusen eller enbart radhusen.
 3. Ledningar, stolpar, armaturer och andra anordningar för ytterbelysning samt strömförsörjning av parkeringsutrymmen och garage.
 4. Utrymme för källsortering av grovsopor.
 5. Parkeringsplatser på mark, i garage och parkeringsdäck.
  Ridhästens samfällighetsförening upplåter parkerings- och garageplatserna och bestämmer avgifter för utnyttjandet så att kostnaderna för parkeringsanläggningen i första hand täcks av dessa avgifter.

För anläggningen upplåtes erforderligt utrymme dels inom Brf Hagens lokaler, dels inom radhusen.

Kostnaderna för anläggningens utförande och drift täcks med avgift, som fastställs och uttages på samma sätt som gäller anläggning GA:1 och fördelas mellan deltagande fastigheter med följande andelstal:

andelstal

Huvuddelen av avgiften avser inköp av värme, varmvatten och kallvatten.