Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro
ORDNINGSFÖRESKRIFTER
 

A   Gemensamma bestämmelser

 • Parkera på anvisad plats utan att inkräkta på utrymmet för närstående bil.
 • Tillåten tomgångskörning högst en (1) minut.
 • Oljespill skall snarast tas om hand t ex genom att placera ett ”fat” under bilen. Sanera golvet/marken vid behov
 • Bilplatsen får ej användas för annat ändamål än vad den är avsedd för.

HÅLL SNYGGT !

B   Parkeringsplats med eluttag för motorvärmare/kupévärmare

 • Endast lagenlig anslutningskontakt och kabel får användas. KabeL RDOV eller RDOE samt jordad kontakt med sidoinförning.
 • Anslutning till eluttaget får göras endast under förutsättning att locket kan stängas och låsas.
 • Anslutningskabeln får inte lämnas kvar inkopplad i eluttaget då P-platsen lämnas.

C  Parkeringshuset

 • Inkörsporten och gångdörren till garaget skall stängas efter in- och utpassering.
 • Vid in- eller utpassering gående skall gångdörren användas. Passering genom porten, är förbjuden på grund av olycksrisk!
 • Tvättplatserna är avsedda för tvättning av egen bil. Sprutlackering eller svetsarbete är ej tillåtet.
 • Efter tvättning skall tvättplatsen lämnas i städat skick.
 • Tvättplatserna är i första hand avsedda för dem som har P-plats i garaget. Medlem av samfällighetsföreningen kan nyttja tvättplatserna mot en deponeringsavgift för att låna nyckel. 
 • Anmäl omedelbart åverkan eller observerad skada på byggnad eller utrustning till upplåtaren.

OM DESSA FÖRESKRIFTER INTE FÖLJS KAN NYTTJANDERÄTTEN TILL P-PLATS SÄGAS UPP.