Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Om samfällighetsföreningen

Ridhästens samfällighetsförening

 • Ridhästens styrelse ska förvalta gemensamhetsanläggningarna enl. anläggningsbeslutet.
 • Ridhästen är en Samfällighetsförening som styrs enligt SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och är registrerad hos Lantmäteriverket.
 • Samfälligheten måste väl vårda föreningens ekonomi
 • Ridhästens styrelse har stadgar som reglerar själva styrelsearbetet.
 • Stämma hålls senast maj.
 • Varje fastighet har en röst på stämman.
 • Motioner ska vara inkomna senast februari månad.Medlemmar i Ridhästens samfällighetsförening

 • Brf Hagen och Ridhästen 121 består av 164 lägenheter och är en (1) fastighet och en medlem. Hagen är ägare till alla gemensamhetsanläggningar (Brf Hagen förvaltar loftgångshusen).
 • Radhusen består av 120 privata fastigheter och är 120 medlemmar, Ridhästen 1-120.


Ridhästens samfällighetsförenings styrelse

 • Ridhästens styrelse väljs vid ordinarie stämma varje år.
 • Stämman utser ordförande.
 • Styrelsen består av minst 5 ledamöter och 5 suppleanter.
 • Inbördes ansvarsfördelning sker inom styrelsen.
 • Ansvarsområden inom styrelsen fördelade på ordinarie ledamöter och suppleanter:
 • Ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Informations- och hemsideansvarig
 • Sophanteringsansvarig
 • Parkeringsansvarig
 • Trädgårdsansvarig
 • Fastighetsansvarig
 • Avtalsansvarig


Försäkringar

Ridhästens samfällighetsförening har försäkring hos IF Skadeförsäkring AB.

Försäkringen består av:

 • EGENDOM:
  Garagebyggnader, kvartersgård, TV-antenn, serviceledningar för kallvatten, avlopp och el som inte ligger i kulvert. Kulvert med sammanlagd länd av 960 m ingår.
 • FÖLJDSKADEFÖRSÄKRING
 • ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD
 • FÖRMÖGENHETSBROTT
 • ÖVERFALLSSKYDD